Medlemslån

Regler för medlemslån

Enligt beslut på årsmötet 2021 slopas kravet på att erlägga medlemslån för aktiva medlemmar. Detta innebär att nya medlemmar i Bollnäs Golfklubb från och med 2022 ej behöver låna ut pengar till klubben oavsett medlemsform.

För de medlemmar som blivit medlemmar 2021 och tidigare innebär beslutet ingen förändring. De skall fullfölja påbörjad betalning i de fall detta är aktuellt.

Vad gäller återbetalning av tidigare medlemslån gäller gamla regler.

När medlem lämnar klubben återbetalas medlemslånet i nominellt erlagt belopp. Medlem har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet. Om medlem avlider kan medlemslånet återbetalas utan hinder av vad ovan sagts.

Klubben är inte ansvarig för inbetalda kapitalinsatser i händelse av krig, strejk, lockout, bojkott eller liknande händelse.

Om medlem som erlagt medlemslån begär utträde gäller normalt regler för återbetalning enligt ovan. Om sådan medlem inom två år begär återinträde förnyas kravet på insats.

Styrelsen kan efter ansökan befria den återinträdda medlemmen från kravet på ny insats om särskilda skäl finns.

För 2023 gäller för avräkning av medlemslån, regler enligt nedan.

Medlemmar födda 1943 och tidigare har 2023 möjlighet att avräkna årsavgiften mot innestående insats. Kravet är dock att du som vill utnyttja denna möjlighet omgående kontaktar kansliet så att vi kan administrera förfarandet.

Kontakta kansliet om du har frågor.

Styrelsen